Our Team

Tamas Boruah

Founder of iBixion

Jack

Senior Content Writer

Alison

Senior Tech Writer